Reglament

REGLAMENT 5a CURSA SOLIDÀRIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (2019)

Article 1. Data, horari i lloc.

La Universitat Rovira i Virgili organitza la Cursa Solidària, preferentment, cada curs acadèmic. La 5ª Cursa Solidària de la URV es farà el diumenge, 17 de novembre de 2019. La sortida serà a les 10:00h des del Port de Tarragona. L’arribada serà al mateix lloc. 

Article 2. Modalitats, distància i recorregut.

La prova s’organitza per córrer de forma individual i per fer-la caminant. Les modalitats i el recorregut seran el següents:

 Cursa individual de 5km

 Caminada de 5km

El recorregut del circuit estaran degudament senyalitzats i hi haurà avituallament per als participants a l’arribada. Cada participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa i respectar-lo. El recorregut es troba publicat a la WEB de la Cursa www.urv.cat/cursasolidaria

Article 3. Participants.

Hi poden participar totes aquelles persones que s’hi hagin inscrit correctament, tant pel que fa al temps com a la forma. Els menors de 18 anys han de portar una autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/tutora, que el portarà el dia de la cursa i, si són menors de 14 anys, a més a més han d’anar acompanyats pels pares/mares o tutors/es.

Article 4. Inscripcions.

Les inscripcions s’hauran de fer prioritàriament per Internet www.athleticevents.net Les inscripcions on-line es tanquen el dijous 14 de novembre a les 22:00h o en arribar a les 1.000 persones inscrites. A partir d’aquest moment les inscripcions es podran fer personalment a l’establiment Athletic Events , Rambla President Francesc Macià, 5, de Tarragona on les persones ja inscrites també podran recollir les samarretes, en els següents horaris:

Divendres, 15 de novembre de 17:15h a 19:15h, Dissabte, 16 de novembre de 10:30h a 13:30h En última instància es podrà realitzar la inscripció el mateix dia de la Cursa fins 20 min. abans de la sortida. En aquest cas no es podrà garantir l’entrega de la samarreta en el mateix moment. REGLAMENT 5ª CURSA SOLIDÀRIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (2019) Pàgina 2 de 4 En cap cas es retorna el preu de la inscripció.

Article 5. Dorsal i xip.

Els corredors duran un dorsal xip el qual enregistra el temps de sortida i arribada. La caminada no té caràcter competitiu, per tant els caminants no duran xip, però si que portaran dorsal.  L’ús incorrecte del dorsal / xip implica no sortir en la classificació oficial de la prova. El temps de la cursa només s’enregistrarà si el participant porta posat correctament el dorsal / xip que se li ha assignat. El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera de la samarreta i ben visible; en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

Article 6. Logística i seguretat.

La prova disposa de servei de guarda-roba. L’organització no es responsabilitza dels possibles robatoris. A fi que la sortida sigui ordenada, els participants han de procurar col·locar-se tenint en compte la seva condició física o dificultats diverses. No és permesa la participació amb patins, bicicletes o similars. Cada participant fa la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut adequat per afrontar-la. L’organització disposa de vehicles degudament identificats per al control i seguiment de la prova. Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta. El control del trànsit en el recorregut correspon als agents de la Policia Portuària i voluntaris. L’organització disposa d’un servei d’ambulància. L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la legislació vigent. Tots els participants no federats disposen d'una assegurança d'accidents contractada per l'organització. L’organització pot suspendre la cursa per seguretat o per causes de força major.

Article 7. Premis.

 Cursa individual: Classificació general: 3 primers classificats femenins 3 primeres classificades femenines

 Classificació URV: 3 primers classificats masculins 3 primeres classificades femenines.

 Els participants que vulguin optar als premis “Classificació URV” han d’indicar-ho posant “URV” en l’apartat “Club” de la inscripció.

Els premis no seran acumulatius i es prioritzarà la classificació general.

Es premiarà l’entitat, associació i/o organització que aporti major nombre de participants, incloent la caminada i la cursa. Queda exclòs d’aquest reconeixement el col·lectiu de la URV.

D’entre tots els inscrits a qualsevol modalitat es premiarà als dos participants més veterans (masculí i femení).

Article 8. Classificacions i reclamacions. Qualsevol persona que incompleixi la normativa de l'organització serà retirada de la classificació oficial. Les classificacions es publicaran a la web de la cursa en les 24h següents. Les reclamacions relatives a la classificació s’han de fer per escrit a la Comissió Organitzadora, i s’han de registrar al Registre General de la URV o bé als registres auxiliars i adreçar-les l’Oficina de Compromís Social de la URV fins a les 48h posteriors a la publicació de les classificacions.

Article 9. Desqualificacions. Els participants assumeixen el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l'organització. El servei mèdic de la competició i l’organització estan facultats per desqualificar i/o retirar algun/na participant durant la prova en les següents circumstàncies:

1. Qualsevol participant que mostri mal estat físic.

2. Qualsevol participant que no realitzi el recorregut complet.

3. Qualsevol participant que doblegui o manipuli el dorsal.

4. Qualsevol participant que manifesti un comportament no esportiu o ètic al marge del que està estipulat a l’article 12 d’aquest reglament.

Article 10. Recaptació solidària.

Els diners que es recullin es destinaran a l’entitat TarracoSalut.

Article 11. Drets d’imatge.

Els participants, tant corredors com voluntaris, autoritzen els organitzadors de l'esdeveniment a enregistrar totalment o parcialment la seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà, i a cedir-les per a una utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportuna. REGLAMENT 5ª CURSA SOLIDÀRIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (2019) Pàgina 4 de 4 Article 12. Consideracions finals. El participant, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest reglament. La interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat en aquest document ho decidirà la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre