Reglament

ARTICLE 1

Dissabte, 1 d’Octubre de 2016 es celebrarà la IV Caminada i Cursa DE LA SOLIDARITAT organitzada per EL CAMÍ DE LA SOLIDARITAT.

ARTICLE 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació en patins o similars.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportiu segons la legislació vigent.

ARTICLE 3

La sortida de la cursa es donarà a les 18.00h al passeig de les palmeres, i tindrà un recorregut de 5km

La sortida de la caminada es donarà a les 18.35h al passeig de les palmeres i tindrà un recorregut de 2km. Durant la caminada es celebrarà també una caça de Pokémon col·lectiva.

ARTICLE 4

TROFEUS NOMÉS ALS 5 KM.

3 primers masculins i femenis de la general.

 

Les inscripcions es poden efectuar mitjançant la pàgina web de l’organització

www.elcamidelasolidaritat.org o a la direcció web http://www.athleticevents.net

informació a www.elcamidelasolidaritat.org

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció

ARTICLE 5

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en un lloc ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació. En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

El cronometratge es porta a terme mitjançant un xip de Athletic Events, enregistrant el temps de sortida i d’arribada. El dorsal/xip no és reutilitzable, es podrà deixar al punt d’arribada per facilitar la recollida selectiva del mateix.

L’atleta és responsable del seu xip, en cas de pèrdua abans de la cursa haurà de pagar un import de 2€. L’ús incorrecte del dorsal/xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El temps de la cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal/xip assignat i no ha estat manipulat incorrectament.

ARTICLE 6                                                                                                          

El recorregut del circuit està degudament senyalitzat. Al finalitzar la cursa es donarà una bossa amb una samarreta com a obsequi i fruita i caramels com a avituallament.

La prova compta amb servei d’ambulància.

L’organització disposa de seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

ARTICLE 7

Les classificacions de la cursa es publicaran al web

http://www.athleticevents.net el més aviat possible.

ARTICLE 8

Desqualificacions:

El servei mèdic de la competició, el director tècnic i els jutges àrbitres estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

  • Qualsevol atleta que manifesti un mal estar físic
  • Tot atleta que no realitzi el recorregut complet
  • L’atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament
  • L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització

ARTICLE 9

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article de la present normativa.

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i s’haurà d’adjuntar la quantitat de 40€, que restarà en dipòsit fins que l’esmentat comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar les consultes oportunes. Només si el veredicte emès considerés la reclamació justificada, es procediria a tornar la quantitat dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ésser desqualificat.

ARTICLE 10

Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que:

Les dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és responsable Athletic Events S.L

D’acord amb l’establert per la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events S.L cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents. En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info.athleticevents@gmail.com

 

ARTICLE 11

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense tenir dret a rebre cap compensació econòmica. Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

L’atleta, pel sol fet de participar accepta aquesta normativa. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora.