Reglamento

Reglament de la caminada i cursa.

DIUMENGE, 24 de març de 2019

Article 1. LA PROVA. El diumenge 24 de març de 2019 se celebrarà la 4ª Caminada / Trail d’iniciació Solidària de l’Institut de l’Arboç, pels paratges de la Ruta 1 i 2 de Rutes de l’Arboç. Es tracta d’un circuit circular de 10 km per gran part del terme municipal de l’Arboç. Es tracta d’una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA.

Article 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de nens, patins o similars. L’edat mínima per participar a la Trail d’iniciació és 12 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

Article 3. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT - L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportius segons la legislació vigent.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT.

1. Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d’accident per poder activar si cal l’atenció de l’ambulància i posterior desplaçament al centre mèdic assignat per la pòlissa d’assegurança d’accidents.

2. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan obligats a socorre’l i ajudar-lo.

3. Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 640556351 memoritzat al mòbil per poder informar de qualsevol incidència durant la marxa o cursa. En cas de necessitat de ser atesos per un servei mèdic, durant la cursa i/o post-cursa heu de trucar al telèfon anterior (640556351) per donar avís i activar el protocol d’actuació post-accident. LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE´LS INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT. En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui ( el dia de la cursa o dies posteriors ) anar a un centre mèdic concret, sense el parte mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 4. HORARIS I TEMPS MÀXIM DE PARTICIPACIÓ. Sortida de la caminada i de la TRAIL: sortida conjunta a les 09:30h. El temps màxim per completar el recorregut serà de 3,5h.

Article 5. INSCRIPCIONS. Les inscripcions es podran efectuar presencialment a: 1. Casa de Cultura. Carrer major 37. L’Arboç. (TRAMITACIÓ PRESENCIAL ONLINE) 2. Institut de l’Arboç. Carrer Pompeu Fabra, s/n. L’Arboç. ( TRAMITACIÓ PRESENCIAL ONLINE ) Inscripcions Online a: www.athleticevents.net Informació: esportsinstitutarb@gmail.com Preus i terminis publicats a la web i cartells. En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 6. OBLIGATÒRIETAT D’ANAR AMB EL DORSAL. El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible. En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal. La caminada / trail és una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA. El temps de la cursa no serà enregistrat.

Article 7. RECORREGUT. El recorregut del circuit està degudament senyalitzat. Hi haurà avituallaments a meitat del circuit i a l'arribada.

Article 8. SERVEIS I OBSEQUIS. La prova compta amb servei de guarda-roba, vestidors i dutxes. L’ORGANITZACIÓ DISPOSA CONTRACTADA UNA AMBULÀNCIA MEDICALITZADA. L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa. TOTS ELS PARTICIPANTS REBRAN LA DENOMINADA BOSSA DEL CORREDOR, QUE INCLOU UNA BOSSA OFICIAL DE LA CURSA, UNA SAMARRETA TÈCNICA LUANVI, I UN ENTREPÀ DE BOTIFARRA I BEGUDA EN FINALITZAR LA PROVA. HI HAURÀ TAMBÉ UN AVITUALLAMIENT LÍQUID I SÒLID A MEITAT DE LA PROVA. OBSEQUI ALS PRIMERS EN ARRIBAR: INCRIPCIONS GRATUïTES I MEDALLES. - Als 5 primers de la general masculina i femenina. Rebran una inscripció gratuïta per a la 4ª CURSA CONTRA EL CÀNCER a l’ARBOÇ, el proper 6 d’octubre de 2019. - Als 3 primers alumnes de l’institut de l’Arboç en arribar, categoria masculina i femenina. Rebran una inscripció gratuïta per a la 4ª CURSA CONTRA EL CÀNCER a l’ARBOÇ, el proper 6 d’octubre de 2019.

Article 9. CLASSIFICACIONS. No es publicaran classificacions perquè és una cursa no competitiva. Només es publicaran les classificacions dels 5 primers de la general masculina i femenina. I també es publicaran els 3 primers i primeres de la categoria d’alumnes.

Article 10. DESQUALIFICACIONS. Desqualificacions: Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova: 1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 11. DRETS DE L’ORGANITZADOR. L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Article 12. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES. Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al REGLAMENT ( UE ) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personales, l’informen que: Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l. Així mateix, d’acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem: Athletic Events, S.L. , cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents . En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info.athleticevents@gmail.com L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 13. RENÚNCIES I AUTORITZACIONS. L’organització, no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica. Els participants també autoritzen a l’organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició. Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Esportiu l’Arboç per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades realitzades al municipi de l’Arboç. L’organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba. L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.